ÇGK Mücevherat

ÜCRETSİZ TESLİMAT - KREDİ KARTINA PEŞİN FİYATINA 3 TAKSİT
Ürünlerimiz

KVKK Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin amacı, veri sorumlusu Çiğdem Gürel Kuyumculuk(“Şirketimiz”) tarafından işletilmekte olan cgkmucevherats.com internet sitesine (“Site”) üye olarak veya üye olmadan şirketimiz hizmetlerinden faydalanan ve/veya Site’yi ziyaret eden kullanıcılar tarafından şirketimiz  ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hüküm ve şartların tespit edilmesi ve Kullanıcılar’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz ?

II. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası bilgisini,

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, adres ve diğer iletişim bilgilerini,

Görsel Kayıtlar: Profil fotoğrafı

Kullanıcı İşlem: Kullanıcı tarafından oluşturulan ve herkese açık alanlarda yayınlanacak veya görüntülenecek derecelendirme, inceleme, ipucu, fotoğraf, yorum, beğenme, yer imi, arkadaş, liste vb. bilgiler.

Finans: IBAN No, faturalandırma ve kredi kartı veya para/ön ödeme kartı bilgileri.

Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

Yukarıda sayılanlardan ayrı olarak, Şirketimiz, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımına ilişkin bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup, Site üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır. Bu bilgiler, site kullanıcısının hangi IP adresinden bağlantı sağladığı, sitede nereye gittiği, nereye tıkladığı bilgileri yanı sıra siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistikleri oluşturan bilgilerdir. Siteye hangi siteden gelindiği ve siteden sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının siteye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz;

 • Hizmet ve servislerimizin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri ile imzalanan sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Servislerdeki değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Kredi kartlarının ileride kullanılabilmesi için müşteri talebi üzerine saklanması ve bir hesap oluşturulması, ,
 • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,
 • Ticari işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesine, takibine, kontrolüne yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Şirketin fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası,
 • Müşterilere yönelik reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması ve icrası,
 • Müşterilerin kullanım alışkanlıklarını, eğilimlerini analiz ederek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve/veya müşteriye göre özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası;
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi ve işletmesel gerekliliklerin yönetilmesi
 • Risk yönetimi,
 • Kötü niyetli işlemlerin tespit edilebilmesi ve risk seviyelerinin ölçülebilmesi
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmek veya uyuşmazlıkları çözmek

gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız, elektronik olarak doldurduğunuz iletişim formları, üyelik başvuru formları, satın alma işlemleriniz sırasında doldurduğunuz formlar, çerezler ve benzer takip teknolojileri, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi araçlar üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz bilgi ve belgeler, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve sözlü, yazılı veya elektronik sair her türlü yolla kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yöntemler ile ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında yurt içinde veya yurt dışında yerleşik Şirketimiz iştiraklerineiş ortaklarımıza, şirketimizce tarafınıza sunulan hizmetin ifası için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan her türlü tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, ve sair gerçek veya tüzel kişiler ve bu kişilerin iş ortakları,  düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir. 

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi cgkmucevherats.com/iletisim adresi üzerinden Şirketimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Sohbete Başla
1
Merhaba!
Bilgi ve sorularınız için bize whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz.